HOME
Airport Travelers

Airport Travelers

-แสดงข้อมูลตารางการบินเข้า-ออกและแจ้งสภาพอากาศ ณ พื้นที่
 -มีการแจ้งการแจ้งข้อมูลข่าวสารและ ทำให้การเดินทางสะดวกสบาย
 -แสดงโฆษณาและรายการบันเทิงต่างๆ ระหว่างเวลารอคอย

BNO Digital Signage
Category
Mian Menu
User online